DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA


 

W styczniu roku 2000 zebrała się grupa mieszkańców Skoczowa chcących powołać do życia lokalną gazetę.
Pierwszy numer dwutygodnika "Kurier Skoczowski" ukazał się 17 marca 2000r. Od tej daty też rozpoczyna się współpraca ludzi, związanych z później powołanym Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna”.

31 października 2000r. Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w Dziale A pod numerem 1050 Stowarzyszenie rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna”

 

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:

1). współdziała ze wszystkimi uczestnikami życia społecznego, ze szczególnym naciskiem na tworzenie płaszczyzny współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi,

2). aktywnie promuje prawa człowieka z uwzględnieniem rozszerzania świadomości o prawach mniejszości w systemie demokratycznym,

3). prowadzi działalność dobroczynną na rzecz grup społecznych potrzebujących  szczególnej troski i opieki,

4). podejmuje aktywne i zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz promocji Gminy poprzez:

-    wydawanie lokalnego czasopisma o  profilu społeczno-kulturalno- informacyjnym

-    wydawanie materiałów promocyjno-reklamowych,

-    organizację konferencji,

-    organizację imprez kulturalnych,

-    szkolenia dla społeczności lokalnych,

5). angażuje młodzież na rzecz inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego

6). rozwija przygraniczne kontakty międzynarodowe szczególnie w sferze znoszenia barier językowych, kulturowych i świadomościowych,

7). utrwala więzi społeczne w oparciu o kulturę, tradycje oraz zwyczaje lokalne i regionalne z jednoczesnym działaniem zmierzającym do podnoszenia świadomości społecznej związanej z procesem przystępowania do struktur Unii Europejskiej,

8.). wspiera wszelkie działania innych podmiotów lokalnego życia społecznego zmierzające do rozwoju Skoczowa i jego najbliższej okolicy, a także na rzecz i poprawy życia jego mieszkańców

 

Po zmianach ustawowych, 28 października 2002r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń) pod numerem 0000137067

 

18 grudnia 2000r. na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna” Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wpisał do rejestru dzienników i czasopism dwutygodnik „Kurier Skoczowski”.

22 grudnia 2000r. ukazał się 21 numer „Kuriera”, był to za razem pierwszy nakład wydany przez nowo powołane Stowarzyszenie. Gazeta była wydawana do 20 lipca 2001r. Łącznie wydano 36 numerów.

 

W Styczniu 2001 Dyrektor Polskiej Szkoły w Trzyńcu Roman Wróbel zwrócił się do Stowarzyszenia z zaproszeniem współuczestnictwa w organizowanej w Trzyńcu imprezie pt.  Wybory Miss Mister Fitness Euroregion Show.

Już w kwietniu  2001r. odbyły się I Skoczowskie Wybory Miss Mister Fitness Show, impreza odbywa się corocznie.

 

W Listopadzie 2002r. podpisano porozumienia pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, Ochotniczym Hufcem Pracy w Bielsku Białej a Stowarzyszeniem o utworzeniu Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

W Grudniu 2002r. Stowarzyszenie wygrało grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizację Gminnego Centrum Informacji. GCI w Skoczowie działa od lutego 2003r.

 

Od stycznia 2003r. Rozpoczęliśmy realizację Programu Polski-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching II. Operatorem krajowym projektu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”.